Image
Image
-----

O naszym przedszkolu

Muzyka & Zabawa
0%
Nauka
0%
Taniec
0%
Od września 1995r. jako pierwsze przedszkole w Łomży zaczęliśmy integrację w Przedszkolu Publcznym nr 4. Specyfika pracy w grupie integracyjnej wymaga od nas zupełnie innego stylu pracy, spowodowanego różnicami w poziomie rozwoju dzieci zdrowych, i tych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, opracowania i realizowania programu dostosowanego do możliwości intelektualnych i percepcyjnych wszystkich dzieci. ​

   Praca w grupie integracyjnej wymaga ścisłej współpracy z logopedą, psychologiem, rehabilitantem ruchu oraz nauczycielami wspomagającymi a także współdziałania z rodzicami.  

       Do grup integracyjnych przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, ale obowiązek przedszkolny mogą kontynuować do 9 roku życia. W 20 osobowej grupie rówieśniczej może przebywać 3 – 5 osób z deficytami rozwojowymi. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z następującymi zaburzeniami:

 • dzieci niedosłyszące, słabo słyszące,

 • dzieci niedowidzące,

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

 • dzieci z porażeniem mózgowym, 

 • dzieci ze spektrum autyzmu,

 • z alergiami pokarmowymi i wziewnymi.

       W każdej grupie integracyjnej pracują 2 nauczycielki i 1 nauczyciel wspomagający – surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu. Dla potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi

i z niepełnosprawnościami przedszkole stworzyło 4 gabinety terapeutyczne: logopedyczny, psychologiczny, Marii Montessori i gabinet rehabilitacji ruchowej. Przedszkole w ramach realizacji projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” wzbogaciło się o salę SI oraz wydzielony plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

      Nauczyciele i wychowawcy wykorzystując różnorodne programy i metody wspierają rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe. Wykazują dużą elastyczność stopnia integracji różnych funkcjonujących w jego ramach form kształcenia specjalistycznego.

Pokochaj nasze progi

Dlaczego my?

 • Wyróżnia nas
 • Kadra
 • Wsparcie terapeutyczne
Image
„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu”. Robert Fulghum
 • Jesteśmy jedynym Publicznym Przedszkolem Integracyjnym w Łomży.
 • Jako jedyne Przedszkole Publiczne w Łomży prowadzimy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Mamy najdłuższe doświadczenie w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych.
 • Mamy najlepiej przygotowanych specjalistów do pracy z dziećmi zdrowymi i z niepełnosprawnościami.
 • W 2017 r. został otwarty w naszej placówce jako pierwszy w placówkach publicznych miasta Łomża, w pełni wyposażony gabinet Integracji Sensorycznej.
 • Uczymy dzieci prawdziwej integracji i współdziałania, co stanowi o ogromnej wartości przedszkola.
Image
Nauczyciele naszego przedszkola to zespół wykwalifikowanych, zaangażowanych nauczycieli i specjalistów. Regularnie doskonalą swoje kompetencje i rozwijają umiejętności pedagogiczne; stale podnoszą kwalifikacje zawodowe. Pasją inspirują dzieci do aktywnego odkrywania świata, zdobywania wiedzy, doświadczeń i samodzielności. Nasi nauczyciele dbają o to, aby dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze miłości, życzliwości, szacunku do drugiego człowieka oraz w bezpiecznej przestrzeni. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego;
 • oligofrenopedagodzy;
 • surdopedagodzy;
 • tyflopedagog;
 • logopedzi;
 • fizjoterapeuta;
 • psycholog;
 • terapeuci pedagogiczni;
 • terapeuci Integracji Sensorycznej;
 • pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Image
Nasi wychowankowie mogą korzystać z różnych form wsparcia terapeutycznego. Udzielając pomocy psychologiczno- pedagogicznej stawiamy na rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zajęcia WWRD realizowane w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i innymi specjalistami).
 •  Kierujemy się zasadą „Każdy inny – wszyscy równi”.

Kadra

Wykształcenie:

pedagogika socjalna i opiekuńcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, zarządzanie oświatą

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

edukacja wczesnoszkolna, surdopedagogika, zarządzanie w oświacie

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika 

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

fizjoterapia, przygotowanie pedagogiczne

Stopień:

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia SI, terapia ręki, logorytmika, kurs kwalifikacyjny Metoda M. Montessori

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

logopedia ogólna i kliniczna

Stopień:

 

Wykształcenie:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, logopedia, integracja sensoryczna, terapia ręki, Trening Uwagi Słuchowej Metodą Tomatisa

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

wychowanie przedszkolne, logopedia

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, rytmika

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

wychowanie przedszkolne, surdopedagogika, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych    

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego    

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej    

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, diagnoza i terapia SI, sensoplastyka, rytmika

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, surdopedagogika, Trening Umiejętności Społecznych

Stopień:

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

psychologia, pedagogika specjalna w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych, integracja sensoryczna

Stopień:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

filologia angielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logorytmika, terapia ręki

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Stopień:

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, tyflopedagogika, Logopedia Kliniczna, Trening Umiejętności Społecznych, terapia ręki, sensoplastyka

Stopień:

nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, diagnoza i terapia SI, sensoplastyka

Stopień:

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Stopień:

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

pedagogika integracyjna edukacji elementarnej

Stopień:

nauczyciel początkujący

Skip to content