Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży: https://www.przedszkolenr4lomza.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

ul. Spółdzielcza 8, 18-400 Łomża

tel: 86 218 39 77

 • Data publikacji strony internetowej: 08.01.2019r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytelników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu       o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji poza tym opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność.

 

Powody wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę,         w którą nie ma możliwości ingerencji;

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe i zgodne z zasadami dostępności. 

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • skróty klawiszowe, m.in.:

  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu;

  • TAB – przejście do kolejnego elementu;

  • Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna;

  • Ctrl + P – wydrukuj bieżącą stronę;

  • CTRL + (+/-) –zmniejszanie (-) lub zwiększanie (+) rozmiaru tekstu na stronie.

 • podświetlane linki.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży,

e-mail: przedszkole4lomza@op.pl

 

Osobą do kontaktu jest dyrektor Jolanta Mieczkowska.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 218 39 77.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp.

 

Żądanie/ wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie;

 • wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym;

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 • Teren przedszkola jest ogrodzony. Prowadzą do niego dwa wejścia furtkami otwieranymi ręcznie oraz  wjazd z bramą (główne wejście)od ulicy Spółdzielczej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki od 6:30 do 16:30.

 • Droga pożarowa umożliwia dojazd pod wejście główne budynku oraz na teren placu zabaw.

 • Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia: wejście główne i wejście od szczytu (dla personelu kuchni oraz dostawców).      Aby wejść do budynku głównym wejściem, należy pokonać dwa stopnie. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków.

 • Drzwi wejściowe– otwierane ręcznie. W wiatrołapie, przed drzwiami prowadzącymi na hol, na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek.

 • Przedszkole składa się z dwóch kondygnacji: parter oraz  I piętro oraz piwnica. Na I piętro prowadzą schody z holu głównego          2x po 10 stopni. Na parterze znajdują się: sale dydaktyczne oraz łazienki. Na pierwszym piętrze znajdują się: sale dydaktyczne, gabinety terapeutyczne, gabinet dyrektora, księgowość i kuchnia z zapleczem magazynowym, łazienki.

 • W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Przed posesją nie ma parkingu. Samochód na czas wprowadzenia dziecka może zaparkować przy chodniku.

 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Skip to content